pixel

Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató

A szabályzat célja

 1. A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Huniper Permetező Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Szolgáltató) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és szabályokat, valamint a Szolgáltató adatvédelmi és adatkezelési politikáját.
 2. A Szolgáltató a https://huniper.hu weboldal (továbbiakban: Honlap) működtetése során a Honlapon Termékeket megrendelők (továbbiakban együttesen: Felhasználók) adatait kezeli.
 3. A Honlapon természetes személyek, a Honlapon feltüntetett termékek megvásárlása céljából regisztrálhatnak, tekintettel arra, hogy Szolgáltató a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (továbbiakban: Fgytv.) 2. § a) bekezdése szerint fogyasztóknak nyújt szolgáltatást (értékesítést).
 4. Jelen Szabályzat kialakítása és alkalmazása során Szolgáltató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.), valamint az Európai Parlament és Tanács 2016/679. számú rendelete (továbbiakban: GDPR) szellemében és alkalmazásával, azoknak mindenben megfelelve jár el.
 5. Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások vagy az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) változása esetén a változásokra vonatkozó tájékoztatást honlapján teszi közzé.

Adatkezelő adatai:

Társaság neve: Huniper Permetező Kft.
Székhelye: 2073, Tök Zsámbék major 036/12
Cégjegyzékszám: 13-09-170-502
Adószám: 24945826-2-13
Elektronikus elérhetóség: https://huniper.hu
Nyilvántartásba vevő hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Milyen adatkezelések történnek a Honlap használata során?

1. Megrendelés folyamata

A megrendelés folyamata az egyes Termékekhez tartozó adatlap Felhasználó általi kitöltésével indítható meg. A folyamat részletes leírása az Általános Szerződési Feltételekben (továbbiakban: ÁSZF) található meg.

Adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel a Felhasználóval, illetve számla kiállítása Megrendelő részére kezelt adatok köre: Felhasználó neve, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe, Felhasználó által megadott egyéb adatok a szövegdobozban.

Adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, szerződés teljesítése.

Adatkezelés időtartama: a megrendelés leadásától számított 5 évig.

Adattárolás módja: elektronikusan, illetve papír alapon.

Tekintettel arra, hogy a Felhasználó a megrendelési adatlap kitöltése során az „Üzenet” szövegdobozba a kötelezően kezelt adatokon kívül további személyes adatokat is megadhat, az adatkezeléshez történő hozzájárulása ezen adatok kezelésére is kiterjed. Szolgáltató ilyenkor is kizárólag kapcsolatfelvétel céljából kezeli a Felhasználó által megadott adatokat. 

A Felhasználó hozzájárulását a megrendelési adatlap felületén található, erre szolgáló üres checkbox kipipálásával teheti meg. A hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A GDPR 13. cikkének megfelelve Szolgáltató jelen Szabályzat útján kifejezetten tájékoztatja Felhasználót, hogy a Honlapon történő szerződéskötésnek feltétele a jelen pontban meghatározott adatok megadása.

2. Megrendelés teljesítése

Adatkezelés célja: szerződéskötést, számla kiállítását megelőző azonosítás, szerződéskötés, számla kiállítása.

Kezelt adatok köre: Felhasználó neve, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe, Felhasználó által megadott egyéb adatok a szövegdobozban.

Adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése.

Adatkezelés időtartama: a szerződés teljesítésétől számított 5 évig.

Adattárolás módja: elektronikusan, illetve papír alapon.

3. Számla kiállítása

Adatkezelés célja: bizonylat (számla) kiállítása.

Kezelt adatok köre: Felhasználó neve, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe, Felhasználó által megadott egyéb adatok a szövegdobozban.

Adatkezelés jogalapja: jogszabályon alapuló kötelező adatkezelés (a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 166. § (1) bekezdése).

Adatkezelés időtartama: a megrendelés leadásától számított 5 évig.

Adattárolás módja: elektronikusan, illetve papír alapon.

Ahogyan az ÁSZF rögzíti, a megrendelés teljesítését követően a Szolgáltató számlát állít ki a Felhasználó nevére.

Számla megőrzése

Adatkezelés célja: bizonylat (számla) megőrzése.

Kezelt adatok köre: Felhasználó neve, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe, Felhasználó által megadott egyéb adatok a szövegdobozban.

Adatkezelés jogalapja: jogszabályon alapuló kötelező adatkezelés (a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (1) bekezdése).

Adatkezelés időtartama: a számla kiállításától számított 5 évig.

Adattárolás módja: elektronikusan, illetve papír alapon.

Hogyan kezeli a Szolgáltató az adatokat?

A Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat – főszabály szerint – nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználó terheli, aki az e-mail címet regisztrálta. Szolgáltató kétség esetén jogosult azonban a Felhasználónak az általa képviselt gazdasági társasághoz vagy egyéni vállalkozóhoz való kapcsolatát a gazdasági társaság közérdekből nyilvános adatként Cégjegyzékben közzétett hivatalos e-mail címe útján ellenőrizni az Általános Szerződési Feltételekben foglalt eljárásrend szerint.

A Felhasználó jogai

 1. A Felhasználó ingyenes tájékoztatást kérhet személyes adatai kezelésének részleteiről, valamint jogszabályban meghatározott esetekben kérheti azok helyesbítését, törlését, zárolását, vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.
 2. Hozzáférési jog: a Felhasználó visszajelzést kaphat a Szolgáltatótól személyes adatainak kezeléséről és ezekhez a személyes adatokhoz, illetve kezelésük részleteihez hozzáférhet.
 3. Helyesbítéshez való jog: a Felhasználó kérésére a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve jogosult kérni a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
 4. Törléshez való jog: a Felhasználó kérésére a Szolgáltató törli a rá vonatkozó személyes adatokat, ha azok kezelésére a Szolgáltatónak nincsen szüksége, vagy visszavonja hozzájárulását, vagy tiltakozik az adatkezelés ellen, vagy kezelésük jogellenes.
 5. Elfeledéshez való jog: a Felhasználó törlésre irányuló kérelméről – ha igényli – a Szolgáltató igyekszik értesíteni minden olyan adatkezelőt, aki a Felhasználó esetlegesen nyilvánosságra került adatait megismerte, illetve megismerhette.
 6. Adatkezelés korlátozásához való jog: a Szolgáltató – a Felhasználó kérésére – korlátozza az adatkezelést, ha a személyes adatok pontossága vitatott, vagy jogellenes az adatkezelés, vagy a Felhasználó tiltakozik az adatkezelés ellen, illetve ha a Szolgáltatónak nincsen szüksége a továbbiakban a megadott személyes adatokra.
 7. Adathordozhatósághoz való jog: a Felhasználó a rá vonatkozó, általa megadott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkaphatja, illetve ezeket továbbíthatja egy másik a szolgáltatónak.
 8. A Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 nap alatt megvizsgálja, és annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, amelyről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Szolgáltató a Felhasználó kérelmét nem teljesíti, döntésében közli a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait a Felhasználóval.
 9. A Felhasználó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, valamint az Infotv.-ben foglaltak szerint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; https://www.naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html) fordulhat és panaszt tehet.

Sütik (cookie-k)

 1. Manapság a weboldalak szinte mindegyike használ sütiket, így a mi honlapunk is.
 2. A cookie (vagyis süti) egy olyan fájl, amit a weboldal megtekintőjének számítógépén, mobiltelefonján vagy egyéb, internetes eszközén hoznak létre a weboldalak. A cookie-t a weboldalt kiszolgáló szerver küldi a látogató böngészőjének, ami tárolja azt, majd az a további látogatások, oldalmegtekintések alkalmával visszaküldi a szervernek. Manapság a weboldalak szinte mindegyike használ sütiket, így a mi oldalunk is. Sütik kizárólag adatokat tartalmaznak, vagyis nem tartalmaznak futtatható kódokat, és nem férnek hozzá az ön személyes adataihoz, vagy lemezen tárolt adataihoz.

Egyéb rendelkezések

 1. Ha a Szolgáltató a szolgáltatott adatokat az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, akkor erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
 2. A Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.
 3. Szolgáltató a felelősségébe tartozóan végzett adatkezelési tevékenységekről nyilvántartást vezet (adatkezelési tevékenység nyilvántartása) a GDPR 30. cikkének megfelelően.
 4. Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Adatvédelmi incidens esetén a Szolgáltató a GDPR 33. és 34. cikkei szerint köteles eljárni. Szolgáltató nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.
 5. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen Szabályzatot egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításokról a Felhasználót a Honlap felületén keresztül tájékoztatja. A módosítást követően a Honlap használatának feltétele, hogy a Felhasználó a Honlapon keresztül és az ott biztosított módon azokat kifejezetten elfogadja.
 6. Adatvédelmi felelős: Kókai Rózsa, rozsa.kokai@huniper.hu

Hatályos: 2020.10.01

Termékeink